جواب تمرین های دوازدهم علوم انسانی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال دوازدهم علوم انسانی مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
فارسی۳ دوازدهم علوم انسانی
نگارش۳ دوازدهم علوم انسانی
زبان خارجی۳ دوازدهم علوم انسانی
کتاب کار زبان خارجی ۳ دوازدهم علوم انسانی
سلامت و بهداشت دوازدهم علوم انسانی
عربی ۳ دوازدهم علوم انسانی
فلسفه دوازدهم علوم انسانی
جغرافیا ۳ دوازدهم علوم انسانی
علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم علوم انسانی
ریاضی و آمار ۳ دوازدهم علوم انسانی
تحلیل فرهنگی دوازدهم علوم انسانی
تاریخ ۳ دوازدهم علوم انسانی
دین و زندگی ۳ دوازدهم علوم انسانی
جامعه شناسی ۳ دوازدهم علوم انسانی

جواب تمرین های دوازدهم علوم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال دوازدهم علوم تجربی مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
عربی، زبان قرآن ۳ دوازدهم علوم تجربی
فارسی۳ دوازدهم علوم تجربی
نگارش۳ دوازدهم علوم تجربی
زبان خارجی۳ دوازدهم علوم تجربی
کتاب کار زبان خارجی ۳ دوازدهم علوم تجربی
هویت اجتماعی دوازدهم علوم تجربی
سلامت و بهداشت دوازدهم علوم تجربی
ریاضی ۳ دوازدهم علوم تجربی
زیست شناسی ۳ دوازدهم علوم تجربی
فیزیک ۳ دوازدهم علوم تجربی
شیمی ۳ دوازدهم علوم تجربی
دین و زندگی ۳ دوازدهم علوم تجربی

جواب تمرین های دوازدهم ریاضی فیزیک

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال دوازدهم ریاضی فیزیک مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک
هندسه ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
حسابان ۲ دوازدهم ریاضی فیزیک
عربی، زبان قرآن ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
فارسی۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
نگارش۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
زبان خارجی۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
کتاب کار زبان خارجی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
هویت اجتماعی دوازدهم ریاضی فیزیک
سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی فیزیک
شیمی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک
دین و زندگی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک

جواب تمرین های یازدهم علوم انسانی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال یازدهم علوم انسانی مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
نگارش ۲ یازدهم علوم انسانی
انسان و محیط زیست یازدهم علوم انسانی
انگلیسی ۲ یازدهم علوم انسانی
کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم علوم انسانی
عربی، زبان قرآن ۲ یازدهم علوم انسانی
دین و زندگی ۲ یازدهم علوم انسانی
فلسفه یازدهم علوم انسانی
جامعه شناسی ۲ یازدهم علوم انسانی
جغرافیا ۲ یازدهم علوم انسانی
علوم و فنون ادبی ۲ یازدهم علوم انسانی
روانشناسی یازدهم علوم انسانی
ریاضی و آمار ۲ یازدهم علوم انسانی
تاریخ ۲ یازدهم علوم انسانی
فارسی ۲ یازدهم علوم انسانی

جواب تمرین های یازدهم علوم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال یازدهم علوم تجربی مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
زیست شناسی ۲ یازدهم علوم تجربی
ریاضی ۲ یازدهم علوم تجربی
فیزیک ۲ یازدهم علوم تجربی
تاریخ معاصر ایران یازدهم علوم تجربی
نگارش ۲ یازدهم علوم تجربی
انسان و محیط زیست یازدهم علوم تجربی
عربی، زبان قرآن ۲ یازدهم علوم تجربی
انگلیسی ۲ یازدهم علوم تجربی
کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم علوم تجربی
زمین شناسی یازدهم علوم تجربی
دین و زندگی ۲ یازدهم علوم تجربی
شیمی ۲ یازدهم علوم تجربی
آزمایشگاه علوم تجربی ۲ یازدهم علوم تجربی
فارسی ۲ یازدهم علوم تجربی

جواب تمرین های یازدهم ریاضی فیزیک

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال یازدهم ریاضی فیزیک مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
تاریخ معاصر ایران یازدهم ریاضی فیزیک
نگارش ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی فیزیک
عربی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
هندسه ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
حسابان ۱ یازدهم ریاضی فیزیک
آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک
انگلیسی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
کتاب کار انگلیسی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
زمین شناسی یازدهم ریاضی فیزیک
دین و زندگی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
شیمی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
آزمایشگاه علوم تجربی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
فیزیک ۲ یازدهم ریاضی فیزیک
فارسی ۲ یازدهم ریاضی فیزیک

جواب تمرین های دهم علوم انسانی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال دهم علوم انسانی مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
فارسی ۱ دهم علوم انسانی
نگارش ۱ دهم علوم انسانی
انگلیسی ۱ دهم علوم انسانی
کتاب کار انگلیسی ۱ دهم علوم انسانی
جغرافیای ایران دهم علوم انسانی
آمادگی دفاعی دهم علوم انسانی
عربی، زبان قرآن ۱ دهم علوم انسانی
دین و زندگی ۱ دهم علوم انسانی
اقتصاد دهم علوم انسانی
جامعه شناسی ۱ دهم علوم انسانی
منطق دهم علوم انسانی
علوم و فنون ادبی ۱ دهم علوم انسانی
ریاضی و آمار ۱ دهم علوم انسانی
تاریخ ۱ دهم علوم انسانی
کارآفرینی و تولید دهم علوم انسانی
تفکر و سواد رسانه ای دهم علوم انسانی

جواب تمرین های دهم علوم تجربی

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال دهم علوم تجربی مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
ریاضی ۱ دهم علوم تجربی
شیمی ۱ دهم علوم تجربی
آزمایشگاه علوم تجربی ۱ دهم علوم تجربی
فارسی ۱ دهم علوم تجربی
نگارش ۱ دهم علوم تجربی
عربی زبان قرآن ۱ دهم علوم تجربی
انگلیسی ۱ دهم علوم تجربی
کتاب کار انگلیسی ۱ دهم علوم تجربی
دین و زندگی ۱ دهم علوم تجربی
جغرافیای ایران دهم علوم تجربی
آمادگی دفاعی دهم علوم تجربی
فیزیک ۱ دهم علوم تجربی
زیست شناسی ۱ دهم علوم تجربی
کارآفرینی و تولید دهم علوم تجربی
تفکر و سواد رسانه ای دهم علوم تجربی

جواب تمرین های دهم ریاضی فیزیک

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال دهم ریاضی فیزیک مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
ریاضی ۱ دهم ریاضی فیزیک
فیزیک ۱ دهم ریاضی فیزیک
شیمی ۱ دهم ریاضی فیزیک
هندسه ۱ دهم ریاضی فیزیک
آزمایشگاه علوم تجربی ۱ دهم ریاضی فیزیک
فارسی ۱ دهم ریاضی فیزیک
نگارش ۱ دهم ریاضی فیزیک
عربی زبان قرآن ۱ دهم ریاضی فیزیک
انگلیسی ۱ دهم ریاضی فیزیک
کتاب کار انگلیسی ۱ دهم ریاضی فیزیک
دین و زندگی ۱ دهم ریاضی فیزیک
جغرافیای ایران دهم ریاضی فیزیک
آمادگی دفاعی دهم ریاضی فیزیک
کارگاه کارآفرینی و تولید دهم ریاضی فیزیک
تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی فیزیک

جواب تمرین های نهم

عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض
عنوان پیش فرض


این برنامه شامل حل تمرین ها و گام به گام دروس سال نهم متوسطه اول مطابق با تغییرات سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (امسال ) می باشد.

این برنامه شامل کتاب های :
ریاضی سال نهم
علوم تجربی سال نهم
فارسی سال نهم
نگارش سال نهم
انگلیسی سال نهم
کتاب کار انگلیسی سال نهم
عربی سال نهم
مطالعات اجتماعی سال نهم
آموزش قرآن سال نهم
پیام های آسمان سال نهم
کار و فناوری سال نهم
آمادگی دفاعی سال نهم
فرهنگ و هنر سال نهم